Η πανδημία αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση για το σύστημα υγείας, που, χάρη στο ΓΕΣΥ, άντεξε τις ασφυκτικές πιέσεις που ασκήθηκαν. Την ίδια στιγμή, όμως, ανέδειξε την ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης διαρθρωτικών ή εδραιωμένων προκλήσεων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης και την ανάγκη μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης, η οποία δύναται να υποβοηθήσει το σύστημα υγείας να καταστεί ακόμη πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

⮚ Πρόταση:
● Κοινωνικοί παράγοντες όπως είναι η εκπαίδευση, η ψυχική υγεία, το εισόδημα και η διατροφή έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην έκβαση της υγείας μας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές άλλων οργανισμών υγείας, θα πρέπει να προστεθούν στις ομάδες φροντίδας, στο πλευρό των γιατρών, διατροφολόγοι, ειδικοί ψυχικής υγείας και κοινωνικοί λειτουργοί.

● Συνεργασία του ΓΕΣΥ με ξένα συστήματα υγείας και άλλους τομείς εντός της Κύπρου, με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων για την Κύπρο, π.χ. εγκεφαλικά, διαβήτης & διακοπή καπνίσματος.

● Με στόχο τον εντοπισμό και την πρόληψη της κατάχρησης του συστήματος, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα μπορούσε να διεξάγει κλινικούς ελέγχους και να προβαίνει σε ασκήσεις τύπου «μυστικός ασθενής» ανάμεσα στους παρόχους του ΓεΣΥ, ελέγχοντας και επιβάλλοντας αυστηρές ποινές στους γιατρούς που καταχρώνται το σύστημα.

● Με στόχο τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ένας ανεξάρτητος οργανισμός θα μπορούσε να καθορίσει πρότυπα ποιότητας, κλινικά πρωτόκολλα και Βασικούς Δείκτες Απόδοσης, αλλά και να εφαρμόσει μια συνεχή διαδικασία παρακολούθησης και μέτρησης των παρόχων του ΓεΣΥ έναντι των δεικτών αυτών (π.χ. αναλογία ασθενών προς γιατρούς, η δραστηριότητα που διεξάγεται, ποσοστά θνησιμότητας στο χειρουργείο, επανεισαγωγές, λοιμώξεις, κτλ.).

● Εξασφάλιση μιας σταθερής προσφοράς προσοντούχων νοσηλευτών μέσω της εισαγωγής ειδικεύσεων και επιπέδων ανταμοιβών που θα βασίζονται στην πείρα και στα ακαδημαϊκά προσόντα και τη δημιουργία περισσότερων προγραμμάτων νοσηλευτικών σπουδών στα τοπικά πανεπιστήμια αποτελούν μέσα.

● Ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης στο ιατρικό τουρισμό (π.χ. αποκατάσταση, γενική χειρουργική, βαριατρική, πλαστική χειρουργική, κτλ.), μέσω της παροχής οικονομικών/φορολογικών κινήτρων σε ξένους γιατρούς, της ενεργούς προώθησης του τομέα της υγείας της Κύπρου διεθνώς, της σύναψης στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες που ειδικεύονται στη διαμεσολάβηση στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών και με ταξιδιωτικούς πράκτορες, της επένδυσης σε επιχειρηματικές σχέσεις με επιλεγμένα κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία και τη επιχορήγηση πτήσεων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας.

● Χρηματοδότηση και παροχή, μέσω συνεργασιών με καθιερωμένους παγκόσμιους παρόχους τεχνολογίας, πρωτοβουλιών εικονικής υγείας για στοχευμένες χρόνιες παθήσεις (φορητή συσκευή που παρακολουθεί συνεχώς την υγεία των ασθενών σε πραγματικό χρόνο). Οι λύσεις εικονικής φροντίδας μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και στη μείωση των δαπανών, στη διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, ιδιαίτερα για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και στην ισχυρή προώθηση της πρόληψης και της διαχείρισης χρόνιων παθήσεων.