Χωρίς αμφιβολία, η πραγματική δικαίωση των προσφύγων μόνο μέσω της λύσης μπορεί να επιτευχθεί. Την ίδια στιγμή, όμως, οφείλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν επωμισθεί το βάρος της εισβολής και κατοχής, και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους, μέσω αναθεώρησης της προσφυγικής και στεγαστικής πολιτικής, αλλά και την ορθολογική διαχείριση των Τουρκοκυπριακών περιουσιών.
Η αποκατάσταση της φερεγγυότητας των προσφύγων θα πρέπει να θεωρείται αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση από όλους μας.

Πρόταση: 

  •  Μελέτη για τη σταδιακή εισαγωγή νέου προγράμματος που θα λαμβάνει υπόψη την «απώλεια χρήσης» περιουσίας, που βρίσκεται στα κατεχόμενα, στοχεύοντας στην παροχή ετήσιας αποζημίωσης όλων των ιδιοκτητών γης στα κατεχόμενα.
  • Αναβάθμιση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών  ώστε να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς στην εφαρμογή της Προσφυγικής Πολιτικής του κράτους, ενοποιώντας παράλληλα, όπου αυτό είναι εφικτό, τις υφιστάμενες πολιτικές. 
  • Ένταξη των απόδημων προσφύγων στα σχέδια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.
  • Εφαρμογή Σχεδίου Πλήρους και Καθολικής Αναβάθμισης όλων των Προσφυγικών Οικιών στους Συνοικισμούς.
  • Την ορθολογική διαχείριση που πολλαπλασιάζει τα έσοδα και παρέχει τη δυνατότητα στο Ταμείο των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να βοηθήσει ουσιαστικά τον προσφυγικό κόσμο. 
  • Διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων και τον επανακαθορισμό των κριτηρίων των δικαιούχων. 
  • Χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των Τουρκοκυπριακών περιουσιών
  • Παροχή κινήτρων για βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση σε Τουρκοκυπριακή γη. 
  • Θεσμοθέτηση της δημοσιοποίησης των διαθέσιμων προς αξιοποίηση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και των κριτηρίων διάθεσης, στοχεύουμε στην αποτελεσματική ενίσχυση των προσφύγων και της διαφάνειας. 
  • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου και καθορισμός δεικτών αξιολόγησης, ούτως ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματικός έλεγχος.