Το «Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ» (PAYT = Pay As You Throw) είναι ένα σύστημα τιμολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο βασίζεται στην αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Σύμφωνα με το σύστημα, τα τέλη που πληρώνει κάθε νοικοκυριό συνδέονται με την ποσότητα των αποβλήτων που παράγει αυτό, δίνοντας έτσι στους δημότες ένα επιπλέον κίνητρο για να τα μειώσουν, συμμετέχοντας ενεργά στην ανακύκλωση.

To σύστημα στηρίζεται στην απόδοση ευθύνης, άρα και χρέωσης, στον κάθε ξεχωριστό παραγωγό ή ομάδα παραγωγών για τα απόβλητα που παράγει. Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνεται τεχνικά, είτε με την ζύγιση του κάδου, είτε με την αγορά από τους δημότες ειδικών σακουλιών με προπληρωμένα τέλη, είτε με ατομικό κάδο σε κάθε νοικοκυριό και χρέωση με τον όγκο και τη συχνότητα αποκομιδής, είτε τέλος με προπληρωμένες κάρτες, με τις οποίες μπορεί κάποιος να τοποθετήσει τα απορρίμματά του σε press containers και να αφαιρούνται μονάδες.

Η φόρμουλα ενεργοποίησης του νομοσχεδίου θα πρέπει να εξευρεθεί άμεσα, ούτως ώστε να εφαρμοστεί στην Κύπρο το συντομότερο δυνατόν, καθώς η εφαρμογή του θα αυξήσει την ανακύκλωση, θα μειώσει το συνολικό κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, θα μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα οδηγήσει στην δίκαιη χρέωση των τελών προς όφελος των πολιτών.