Παρά το ψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρατηρείται χαμηλό ποσοστό εγγραφής στην επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλό ποσοστό αποφοίτων σε θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM). Επιπλέον, η Κύπρος έχει συγκριτικά ψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης, των επαγγελματικών υπηρεσιών, της χονδρικής και λιανικής διανομής και της δημόσιας διοίκησης.

Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη των πολιτών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών στην εκπαίδευση, τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η περαιτέρω ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

⮚ Πρόταση:

• Καθώς ζούμε σε μια εποχή συνεχών τεχνολογικών αλλαγών και η οικονομία μας επηρεάζεται αναλόγως, θα πρέπει να ωθήσουμε τους νέους μας προς την εκπαίδευση STEM (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανολογία και μαθηματικά).
● Εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο ρόλο του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικονομία μας.
● Στήριξη μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία, με στόχο την ευκολότερη ενσωμάτωση τους, με συνακόλουθα θετικό αντίκτυπο και στην κοινωνική συνοχή του τόπου.
● Εισαγωγή ολοήμερου σχολείου τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάτι το οποίο θα βελτιώσει τη δυνατότητα κατανόησης της διδακτέας ύλης.
● Εφαρμογή σύγχρονου Σχεδίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, με σαφή κίνητρα επιμόρφωσης στους λειτουργούς της παιδείας.
● Παροχή κινήτρων στους νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν σε αντικείμενα STEM, ως επίσης και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες στους τομείς της αγροτεχνολογίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
● Σύσταση συμβουλευτικής ομάδας με στόχο τον εντοπισμό κενών σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες και τους τομείς υψηλής αξίας στους οποίους η Κύπρος επιθυμεί να αναπτυχθεί και δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή νέων μεθόδων διδασκαλίας.
● Δημιουργία Φορέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. κατάρτιση – επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων σε τεχνικά επαγγέλματα, πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα, υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας).
● Δημιουργία ενιαίας πύλης πληροφόρησης για σπουδές στην Κύπρο, που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προγράμματα σπουδών των τοπικών Πανεπιστημίων.
● Πλήρης εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων.