Η Κύπρος θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας για να καταστεί καινοτόμα και με νέους παραγωγικούς τομείς, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν θα πρέπει να είναι στάσιμη, αλλά να ενισχύεται συνεχώς με νέες ιδέες και δράσεις, προσαρμόζοντας το οικονομικό μας οικοσύστημα στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και στην αντιμετώπιση αναφυόμενων προκλήσεων.

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Η Κύπρος δεν έχει αναπτύξει ικανοποιητικά κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα που να τη διαφοροποιεί αισθητά από τους ανταγωνιστές της όσον αφορά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο τουρισμός, μπορεί, και πρέπει, να αποτελέσει μέσο ανάδειξης της κυπριακής επικράτειας, αλλά και να δώσει το ερέθισμα στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας μέσω ενός ορθολογικού σχεδιασμού με την ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, συμβάλλοντας έτσι στον επαναπροσδιορισμό της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας.

⮚ Πρόταση:
● Παροχή φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων για επενδύσεις σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός και περιπατητικός τουρισμός, ορειβατικός τουρισμός, χειμερινός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός, τουρισμός υγείας), όπως:
* Μείωση μεταβιβαστικών τελών για σχετιζόμενες πωλήσεις.
* Φορολογική έκπτωση για όλα τα νέα κεφάλαια που επενδύονται στις επιχειρήσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων τους.
* Μείωση ΦΠΑ για εργασίες ανακαινίσεων.
● Έκδοση ολοκληρωμένου οδηγού περιηγήσεων για έκαστη μορφή εναλλακτικού τουρισμού.
● Αύξηση ποσών διαφήμισης εναλλακτικών μορφών Τουρισμού από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Έρευνα και Καινοτομία.
Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, έτσι που να διαδραματίζει αυξημένο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον. Παράλληλα, η κρίση που προέκυψε λόγω της πανδημίας έχει αναδείξει ακόμα περισσότερο την ανάγκη ανάπτυξης του εν λόγω τομέα ως ενός σημαντικού πυλώνα για την δημιουργία μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

⮚ Πρόταση:

● Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής να αναλάβει το ρόλο συντονισμού των διάφορων κέντρων αριστείας, παρέχοντας παράλληλα φορολογικά κίνητρα για εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (π.χ. απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς μηχανημάτων, μικροεξοπλισμού και υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθούν για έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών).
● Εισαγωγή μετρήσιμων Δεικτών Απόδοσης σε όλο το εύρος της ερευνητικής δραστηριότητας και των προγραμμάτων που εφαρμόζονται με δημόσιες και ευρωπαϊκές δαπάνες, ούτως ώστε να υπάρξει αναδιανομή πόρων από μη αποδοτικές σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες.
● Καλλιέργεια κουλτούρας για την έρευνα και καινοτομία στα σχολεία μέσω σχετικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων / προγραμμάτων.
● Θεσμοθέτηση και στήριξη της ανάπτυξης νέων σχηματισμών παραγωγής καινοτομίας, όπως οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters).
● Κατοχύρωση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως Venture Capital και Crowd-Funding.
● Επαναπροκήρυξη προσφορών για τη δημιουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση / Ψηφιακή Πολιτική.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ψηφιακή πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τα αλματώδη τεχνολογικά επιτεύγματα, θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του αναπτυξιακού μας μοντέλου, καθώς θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς το πολίτη κράτος.

⮚ Πρόταση:

● Αντικατάσταση των χρονοβόρων διαδικασιών ελέγχου στο δημόσιο με ψηφιακούς ελέγχους, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να χειριστούν με ευκολία επαναλαμβανόμενες διοικητικές εργασίες. εντός μειωμένου ωραρίου εργασίας.
● Ανάπτυξη εξ’ αποστάσεως εργασίας, με ευέλικτο ωράριο και βάρδιες, με στόχο την παροχή κυβερνητικών υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή.
● Υλοποίηση των όσων προνοούνται στο Μνημόνιο συνεργασίας με την Εσθονία, μια χώρα πρότυπο στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Παροχή κινήτρων σε πολίτες ή/και επιχειρήσεις για σύνδεση με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων
• Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών υπέρ-υψηλών ταχυτήτων σε περιοχές κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος και σε απομακρυσμένες περιοχές
• Παροχή κινήτρων στους πάροχους για ανάπτυξη δικτύων υπέρ-υψηλών ταχυτήτων.
• Προώθηση Σχεδίων Χορηγιών για ψηφιοποίηση του εσωτερικού περιβάλλοντος (οργάνωση, διοίκηση), όπως επίσης και για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
• Παροχή κίνητρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
• Παροχή κατάρτισης/συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις για μετάβαση στη ψηφιακή εποχή (ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων).
• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού τόσο στην παραγωγή όσο και στη λειτουργία τους.
• Επιμορφωτικά Προγράμματα σε εργαζομένους και στοχευμένες ομάδες για προώθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των πολιτών και μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.
• Ενσωμάτωση της καινοτομίας και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στα σχολεία με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες.
• Επέκταση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντός της δημόσιας υπηρεσίας (ψηφιοποίηση, μηχανογράφηση δημοσίων υπηρεσιών).
• Προώθηση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
• Περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας.

Κυκλική Οικονομία.
Παρά τις πρόσφατες επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, χρειάζονται ακόμα σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων για μετάβαση στην κυκλική οικονομία, με βασικό στόχο την μηδενική παραγωγή αποβλήτων. Η στροφή προς μια κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη όπως τη μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, την μεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού πρώτων υλών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της καινοτομίας, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

⮚ Πρόταση:

● Άμεση εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠΟΠ) στις τοπικές αρχές.
• Οικονομική ενίσχυση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα αξιοποίησης αποβλήτων που συλλέχθηκαν χωριστά.
• Αύξηση Δικτύου Πράσινων Σημείων.
• Δημιουργία σταθμού/σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτων.
• Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών συστημάτων συλλογής αποβλήτων (π.χ. Green Dot).
• Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για ενημέρωση των πολιτών και επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα συναφή χρηματοδοτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Πρόγραμμα LIFE) και παροχή στήριξης για τους τρόπους αξιοποίησης των.
• Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων.
• Επιχορήγηση καινοτόμων ιδεών που μετριάζουν τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
• Εκπόνηση σχεδίων ανταμοιβής ή χορήγησης πράσινων δανείων σε κατασκευαστές για σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων.
• Ανάπτυξη σχεδίων για αναβάθμιση των βιομηχανικών ζωνών με στόχο τη δημιουργία οικοσυστημάτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
• Παροχή οικονομικών κινήτρων σε εταιρείες ανακύκλωσης για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες διαχείρισης των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων που σήμερα δεν τυγχάνουν διαχείρισης.

Αστικά Κέντρα / Αλλαγή χρήσης ακινήτων.
Είναι γεγονός πως τα αστικά κέντρα πλεονάζουν από κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για εμπορικούς ή οικιστικούς σκοπούς, ενώ η αυξημένη ζήτηση για κτιριακούς χώρους οδηγεί στην ανάπτυξη στα προάστια. Μέσω της αλλαγής της χρήσης των υφιστάμενων κτιρίων, από χρήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης των αστικών κέντρων, χωρίς τη δημιουργία πρόσθετων υποδομών.

⮚ Πρόταση:

● Παροχή πολεοδομικών και φορολογικών κινήτρων για αλλαγή χρήσης των υφιστάμενων κτιρίων.