Οι δείκτες ανεργίας στη νεολαία παραμένουν ακόμη σε ψηλά επίπεδα. Σε αυτό πλαίσιο, η προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί καθοριστικής σημασίας πολιτική, με σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις αλλά και οικονομικά οφέλη.
Συνεπώς, θα πρέπει να αναπτύξουμε, υποστηρίξουμε και προωθήσουμε περαιτέρω την επιχειρηματικότητα σε νέους και νέες, μέσω σειράς κινήτρων, χρηματοδότησης δράσεων αι εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

Πρόταση: 

  • Περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου σχεδίου ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε, κυρίως σε ότι αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης. 
  • Εφαρμογή προγράμματος ανάλογο του “Erasmus for Young Entrepreneurs” που θα δίνει τη δυνατότητα σε νέους επίδοξους να εργαστούν για 6 μήνες σε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα, παρέχοντας του έτσι την ευκαιρία να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.
  • Εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια, ανεξάρτητα του κλάδου σπουδών,  ώστε να αναπτυχθεί το καινοτόμο πνεύμα των φοιτητών μας.
  • Δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων για την επιχειρηματικότητα προκειμένου να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν ακαδημαϊκοί στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
  • Ουσιαστική υποστήριξη στους νέους μας να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε βιώσιμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, με την παροχή επαρκούς καθοδήγησης σε σχέση με τις νομικές διαδικασίες και την κρατική γραφειοκρατία (π.χ. δημιουργία Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Νεανικής Επιχειρηματικότητας).  
  • Εισαγωγή κρατικού διαδικτυακού διαγωνισμού για συμμετέχοντες ηλικίας μέχρι 40 ετών. Για τους νικητές, το κράτος θα αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες εγγραφής, τα σχετικά έξοδα και θα παρέχονται δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα χρόνο από την έναρξη των εργασιών της εταιρείας.