Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης και ύφεσης του 2013 και η συνεπαγόμενη αύξηση των αναγκών κοινωνικής πρόνοιας, έθεσαν την κοινωνική πολιτική ως άμεση προτεραιότητα, αφού είναι γενικά παραδεκτό ότι η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ένταξη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Κυριότερος στόχος θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση και η διασφάλιση της αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η βελτίωση της ποιότητας διαβίωσής τους, η κοινωνική ενσωμάτωση και η ανάπτυξή τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους (πχ άτομα και οικογένειες που χρήζουν στήριξης περιλαμβανομένων ατόμων τρίτης ηλικίας, γυναίκες με εξαρτώμενα άτομα στον οικογένεια, λήπτες προνομιακών επιδομάτων, Άτομα με Αναπηρίες, μετανάστες, υπήκοοι τρίτων χωρών και άτομα υπό καθεστώς προστασίας κλπ).

⮚ Πρόταση:

● Οικονομικά προσιτή στέγαση:
– Αξιοποίηση εναλλακτικών πολιτικών στέγασης που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες, όπως οι επιδοτήσεις στέγασης σε οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενοίκια της αγοράς, συνδυασμός αυστηρότερων κανονισμών και κινήτρων που θα επιφέρουν μια καθοδική τάση στο μέγεθος των νεόδμητων κατοικιών, εφαρμογή σχεδίων ενοικίασης για αγορά, αλλά και αλλαγή του σκοπού χρήσης των άδειων κτιρίων σε προσιτή στέγαση.
– Οποιαδήποτε νέα οικιστική ανάπτυξη να υποχρεούται να αφιερώνει ελάχιστο αριθμό μονάδων του συνολικού έργου σε οικονομικά προσιτές στεγαστικές μονάδες διαφορετικών μορφών, π.χ. οικονομικά προσιτό ενοίκιο και κοινή ιδιοκτησία (συνιδιοκτησία με τις τοπικές αρχές).
– Υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων για ενθάρρυνση της ανάπτυξης εξειδικευμένης Αγοράς Στέγασης για Ηλικιωμένους και ατόμων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
* Πλήρης αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του θεσμού του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς, με επικέντρωση στην παροχή στήριξης και ποιοτικών υπηρεσιών προς ευάλωτες ομάδες.
* Επέκταση του θεσμού της άτυπης φροντίδας στο σπίτι.
* Στοχευμένα κίνητρα για την απόκτηση δεύτερου παιδιού, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών, μέσω της επαναφοράς φορολογικών απαλλαγών.
* Επιχορήγηση των υπηρεσιών φροντίδας όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
* Παροχή ισχυρών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών και νηπίων κοντά στην εργασία.
* Προσφορά οικονομικά προσιτής και ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, ειδικότερα σε παιδιά από μειονεκτούσες οικογένειες, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των γονέων στην αγορά εργασίας και την ομαλή ένταξη και ανάπτυξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
* Οριζόντια και στοχευμένα Σχέδια επιδοτούμενης απασχόλησης σε συνδυασμό με παροχή κατάρτισης στο χώρο εργασίας (on-the-job training) με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
* Μέτρα για συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής περιλαμβανομένων ευέλικτων μορφών απασχόλησης κλπ.
* Παρεμβάσεις εντοπισμού, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης νέων στην αγορά εργασίας με έμφαση σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
* Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων στην αγορά εργασίας (πχ Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).
* Επέκταση του θεσμού των συνοδών για την πλήρη ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία
* Δημιουργία Κέντρου Πολυθεματικής Αξιολόγησης και Παρέμβασης για τα Παιδιά με Αυτισμό.
* Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκομένων οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρία.
* Δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων για την Αναπηρία, η οποία θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για την υποστήριξη διάφορων σχετικών πολιτικών, όπως πχ οι κοινωνικές παροχές, οι υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, η υποστηριζόμενη διαβίωση στην κοινότητα, η επαγγελματική αποκατάσταση κλπ.
* Ενίσχυση της στελέχωσης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία με έναν βασικό πυρήνα μόνιμου προσωπικού, σε συνδυασμό με αγορά υπηρεσιών, προς διασφάλιση της αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχει.