Λόγω του φαινομένου της αστυφιλίας, οι περιοχές της υπαίθρου, και κυρίως οι πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, εμφανίζουν πληθυσμιακή αποψίλωση, έλλειψη επιχειρηματικών δράσεων και ευκαιριών εργασίας, γερασμένη πληθυσμιακή σύνθεση, υποβαθμισμένες βασικές υποδομές και μη προσέλκυση ικανοποιητικού αριθμού τουριστών, ιδιαίτερα ξένων. Η εικόνα είναι αντίθετη στις παραθαλάσσιες περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη λόγω του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και στις πεδινές/ περιαστικές περιοχές ένεκα της εγγύτητας και ευκολίας πρόσβασής τους στα αστικά κέντρα.
Την ίδια στιγμή, όμως,  αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και προκλήσεις με αυτά των αστικών περιοχών, όπως είναι η βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η αποδοτικότερη χρήση των υδάτινων πόρων, οι βιώσιμες μεταφορές, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών τόσο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών όσο και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η βελτίωση των υποδομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Όσον αφορά στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως παράκτιες περιοχές, φθίνουσα τάση της αλιευτικής δραστηριότητας, γήρανση των αλιέων, ενώ υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιοχές, ώστε να περιοριστεί η οικονομική τους εξάρτηση από την αλιευτική δραστηριότητα. 

Πρόταση: 

Γεωργικός Τομέας: 

 • Επένδυση στη γεωργική τεχνολογία (αγροτεχνολογία): 

–  Σε συνεργασία με τοπικά πανεπιστήμια και τους σχετιζόμενες φορείς, εφαρμογή προγραμμάτων για απόκτηση πτυχίων γεωπονίας υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης, ώστε οι νέοι να αναπτύξουν δεξιότητες την κατάρτιση που απαιτούνται για ικανοποίηση των επιχειρηματικών αναγκών.
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή πείρα σχετική με το πτυχίο τους, με έτος πρακτικής άσκησης στον κλάδο (π.χ. άσκηση σε αγροκτήματα ή εταιρείες που υλοποιούν λύσεις αγροτεχνολογίας).
–  Παροχή οικονομικής χορηγία σε νέους που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές γεωπονίας είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

 • Εισαγωγή μεικτού μοντέλου Αγροτικής Ασφάλισης, όπου το κράτος αναλαμβάνει το 50% της ζημιάς. 
 • Καταρτισμός νέων σχεδίων και κινήτρων για τη δραστηριοποίηση νέων ή νεοεισερχόμενων αγροτών.
 • Μείωση του χρόνου καταβολής αποζημιώσεων λόγω ζημιών.

Ύπαιθρος:

 • Να ζητηθεί από τις κοινότητες και τους αρμόδιους φορείς όπως υποβάλουν από κοινού προτάσεις για δημιουργία έργων, με πληροφορίες για την απαιτούμενη χρηματοδότηση και τα οφέλη που θα προκύψουν, τις οποίες το Κράτος θα πρέπει να αξιολογήσει με θετική προδιάθεση. 
 • Προώθηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών, καθώς και των χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω σχετικών και στοχευμένων δράσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού.
 • Ενίσχυση της πρόσβασης και συνδεσιμότητας των περιοχών της υπαίθρου με τα αστικά κέντρα. 
 • Να δοθούν φορολογικά κίνητρα ή επιχορηγήσεις για ανακαινίσεις, προωθώντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αυθεντική κυπριακή αρχιτεκτονική, τα παραδοσιακά προϊόντα και την τοπική κουλτούρα και κουζίνα.
 • Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών ή/και ανοιχτών χώρων σε υποβαθμισμένες περιοχές.
 • Κατασκευή νέων ή αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών υγείας ή/και παιδείας 
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
 • Κατασκευή νέων ή αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών που έχουν σχέση με ανάπτυξη του τουριστικού τομέα

Παράκτιες περιοχές: 

 • Ανάπτυξη υποδομών για ενθάρρυνση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς, ποδηλάτων και πεζοπορίας 
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσια κτίρια ή/και δημόσιες υποδομές.
 • Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της χωριστής συλλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.

Περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: 

 • Προώθηση και ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
 • Κίνητρα στήριξης του επαγγέλματος των αλιέων και ενθάρρυνση νέων για ενασχόληση στο επάγγελμα αυτό. 
 • Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της κινητικότητας εργατικού δυναμικού στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση των ενδιαφερόμενων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη και ο τομέας του αλιευτικού τουρισμού.