ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Λόγω του φαινομένου της αστυφιλίας, οι περιοχές της υπαίθρου, και κυρίως οι πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, εμφανίζουν πληθυσμιακή αποψίλωση, έλλειψη επιχειρηματικών δράσεων και ευκαιριών εργασίας, γερασμένη πληθυσμιακή σύνθεση, [...]